Folder: شناسایی و ارزیابی انتظارات و ملاحظات ذینفعانشناسایی و ارزیابی انتظارات و ملاحظات ذینفعان1.0
Folder: بررسی تکنولوژی‌های مرسوم و نوین فرآوری در حوزه سرب و رویبررسی تکنولوژی‌های مرسوم و نوین فرآوری در حوزه سرب و روی1.0
Folder: بررسی قیمت تمام شده کنسانتره و شمش روی در ایران و مقایسه با جهانبررسی قیمت تمام شده کنسانتره و شمش روی در ایران و مقایسه با جهان1.0
Folder: ترسیم وضع مطلوب صنعتترسیم وضع مطلوب صنعت1.0
Folder: تحلیل شکافتحلیل شکاف1.0
Folder: تدوین چشم انداز و اهدافتدوین چشم انداز و اهداف1.0
Folder: تدوین نقشه راه تحقق چشم انداز (اهداف و برنامه ها)تدوین نقشه راه تحقق چشم انداز (اهداف و برنامه ها)1.0
Folder: ارائه برنامه پایش سالانه اهداف و برنامه‌های چشم اندازارائه برنامه پایش سالانه اهداف و برنامه‌های چشم انداز1.0